Sunday, 14 October 2012

Alexander Khokhlov

Great image by Alexander Khokhlov
http://www.ax-foto.ru